Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „VOP“) upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je Marián Meretický, sídlom Tr. Andreja Hlinku 611/10, 949 01 Nitra, IČO 46 522 280, zapísaný v Živnostenskom reg. č.430-40874 (ďalej aj ako „trioway.sk“ alebo ako „Predávajúci“) a na strane druhej Kupujúcim.
 2. Kupujúcim je subjekt, ktorý uzavrel s Predávajúcim kúpnu zmluvu a kúpil od Predávajúceho tovar v rámci jeho predajnej siete, alebo prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke predávajúceho www.trioway.sk a ktorý má právo na uplatnenie nárokov zo zodpovednosti za chyby tovaru. (ďalej len “Kupujúci")
 3. V prípade, ak je Kupujúcim fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní tejto zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, sa považuje za spotrebiteľa (ďalej aj ako „Spotrebiteľ“). Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník (ďalej aj ako „Občiansky zákonník“), ako aj súvisiacimi predpismi, a to najmä zákonom číslo 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa (ďalej aj ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho („Zákon“)
 4. Podnikateľom sa rozumie osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu. Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto koná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou má prednosť text zmluvy.
 5. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí Reklamačný poriadok. 

Bezpečnosť a ochrana informácií

 1. Kupujúci uvádza pri nákupe tieto údaje : Meno a priezvisko / obchodné meno, trvalé bydlisko/sídlo, emailovú adresu, telefónne číslo. V prípade kupujúceho nespotrebiteľa aj IČO, DIČ, IČ DPH, emailovú adresu a telefónne číslo. Údaje sú nevyhnutné pre identifikáciu kupujúceho a ďalšiu komunikáciu za účelom dodania tovaru.
 2. Podmienky spracovávania osobných údajov a špecifikácie konkrétnych osobných údajov, s ktorých spracovaním Kupujúci týmto vyslovuje súhlas, sú obsiahnuté v dokumente „Ochrana osobných údajov“.

3. V rámci reklamačného konania sú od zákazníkov vyžadované nasledujúce údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail a podpis (podpis je potrebný len pri osobnej reklamácii). Všetky takto získané osobné údaje sú spracovávané výhradne za účelom nevyhnutným pre vybavenie reklamácie a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom a účinnom znení. Kupujúci má právo prístupu k svojím osobným údajom a právo na ich opravu, vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie chybného stavu a ďalších zákonných práv k týmto údajom.

Uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Kúpnu zmluvu je možné uzatvoriť prostredníctvom elektronických diaľkových prostriedkov. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy tak dôjde po dohode o všetkých podstatných náležitostiach kúpnej zmluvy, teda o predmete kúpy, o cene a spôsobe úhrady kúpnej ceny.
 2. Zmluva uzatvorená prostredníctvom elektronických diaľkových prostriedkov, teda zmluva na diaľku, sa uzatvára na základe elektronickej objednávky Kupujúceho (Kupujúci odoslaním objednávky zasiela návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy), ktorú potvrdí Predávajúci (akceptácia návrhu).
 3. Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky Kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informativným emailom na zadaný email. V informačnom emaile Kupujúci nájte v prílohe aktuálne znenie VOP a reklamačného poriadku Predávajúceho. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať prípadne opraviť
 4. Kúpnou zmluvou sa Predávajúci zaväzuje , že Kupujúcemu odovzdá vec , ktorá je predmetom kúpy a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k nej, a Kupujúci sa zaväzuje, že vec prevezme, a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, a preto sa Kupujúci stane vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny. Predávajúci splní povinnosť odovzdať vec Kupujúcemu, ak mu umožní nakladať s vecou v mieste plnenia a včas mu to oznámi. Ak má predávajúci vec odoslať, odovzdá vec kupujúcemu – podnikateľovi odovzdaním prvému dopravcovi k preprave pre kupujúceho a umožní kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi, predávajúci odovzdá kupujúcemu – spotrebiteľovi, až keď mu vec odovzdá dopravca. Predávajúci odovzdá kupujúcemu predmet kúpy v dohodnutom množstve, akosti a prevedení. Ak nie je dohodnuté, ako ma byť vec zabalená, Predávajúci vec zabalí podľa zvyklostí; ak nie sú zvyklosti, potom spôsobom potrebným pre uchovanie veci a jej ochranu. Rovnakým spôsobom zaobstará predávajúci vec pre prepravu.

Ceny a platobné podmienky

 1. Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami. Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti.
 2. Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

a. platba vopred bankovým prevodom

b. na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca),

3. Tovar
nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru Kupujúcim. Fakturačné údaje kupujúceho nie je možné meniť spätne po odoslaní objednávky.

Dodacie podmienky

Podmienky pre dodanie tovaru v zmluvne dohodnutých lehotách sú:

 • ●  overenie objednávky
 • ●  voľné skladové zásoby objednaného tovaru v množstve podľa elektronickej objednávky
 • ●  objednanie tovaru u dodávateľa, ktorý nie je na sklade a jeho dodanie podľa informácií na

  stránke trioway.sk

 • ●  prípadne prevedenie dohodnutého spôsobu platby na účet predávajúceho

  Možné spôsoby dodania tovaru na území Slovenska:

 • ●  Dodanie tovaru na adresu s dobierkou. Tovar je zasielaný dopravcom na dobierku. Dopravca

  doručuje zásielky v pracovných dňoch obvykle do 48 hodín od expedície tovaru.

 • ●  Dodanie tovaru na adresu bez dobierky. Tovar je dodaný za rovnakých podmienok ako s dobierkou s tým, že kupujúci si dohodne s predávajúcim individuálny spôsob platby. Kupujúci je povinný prevziať tovar od tretej osoby (logistického partnera predávajúceho), ktorá dodá tovar prostredníctvom dopravcu. Predávajúci ako dlžník vyjadruje súhlas s týmto

  spôsobom splnenia záväzku dodať objednaný tovar.

 • ●  Iný spôsob podľa dohody s predávajúcim.

  Miesto plnenia

  Povinnosť predávajúceho dodať objednaný tovar je splnená jeho odovzdaním kupujúcemu v dohodnutom mieste plnenia alebo okamihom odovzdania na prepravu dopravcovi (prepravnej službe) na miesto určenia. Týmto okamihom prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo všetkých škôd na tovare (náhodnej skazy a náhodného zhoršenia).

  Náklady na dodanie tovaru, dopravné

  Výška a limit dopravného je stanovená v objednávke. Predávajúci pri osobnom odbere na odbernom mieste predávajúceho dopravné neúčtuje. Spolu s tovarom je kupujúcemu doručený daňový doklad (faktúra) a návod na používanie. Všetky uvádzané ceny sú vrátane 20% DPH.

Odstúpenie od zmluvy

1. Odstúpenie od zmluvy Kupujúcim, ktorým je Spotrebiteľ

Kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 90 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný list o odstúpení od zmluvy Predávajúcemu. Toto právo má Kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch odberného miesta predávajúceho. Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy spolu s formulárom odstúpenia od zmluvy je k nahliadnutiu na adrese: http://www.trioway.sk/obchodne-podmienky

Odstúpenie a tovar zasielajte na adresu uvedenú v sekcií KontaktSpotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu Predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy, od ktorej odstupuje, spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 90 dní odo dňa odstúpenia. Náklady na vrátenie tovaru znáša Spotrebiteľ. Peniaze za vrátený tovar budú Kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy.

1. Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmlúv:

 1. o poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 2. predaji tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 3. predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 4. predaji tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 5. predaji tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po

  dodaní porušený,

 6. predaji tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne

  zmiešaný s iným tovarom,

1. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ

V prípade, že Kupujúci je podnikateľ, môže byť Kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

Zodpovednosť za chyby tovaru a záruka

1. Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom Predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.

Alternatívne riešenie sporov

1. Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom napodpora@naturino.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Ak Predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Kupujúci v postavení spotrebiteľa má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej aj ako „subjekt ARS“) a to v súlade so zákonom číslo 391/2015 Z. z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákon 391/2015 Z. z. Návrh môže Kupujúci v postavení spotrebiteľa podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z. z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online nahttp://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Záverečné ustanovenia

1. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia týmito VOP, reklamačným poriadkom Predávajúceho a príslušnými zákonnými ustanoveniami.

1. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP a reklamačný poriadok Predávajúceho prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Tieto obchodné podmienky pre eshop trioway.sk sú platné od 14.9.2019

Pokračovaním v prehliadaní tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. viac informácií

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť